domingo, 21 de noviembre de 2010

ACTIVIDAD º 2. ( UF2 ). DESARROLLO SENSORIAL. GRUPAL


LA VISTAL'ull del resen nascut és immadur, la mielinització del nervi òptic finalitza als sis mesos. Un recent nascut té un camp visual molt limitat, el qual és d'uns 20-25 cm. A partir d'aquesta distància, l'infant i veu borrós.

La fixació de la mirada comença a finals del primer més i a finals del primer trimestre el nen es capaç de seguir amb seguretat un objecte en moviment dins del seu camp visual.


A més, a partir del tercer mes ja distingeix objectes de diferents colors.

A partir del quart i cinquè mes demostra preferència pes objectes de colors vius i brillants.

A partir de l'any es capaç de distingir un objecte que l'interessa d'entre d'altres iguals per la diferència de color.

Als dos anys distingeixen les formes fonamentals com la rodona, el quadrat i el triangle, i els colors, on tenen preferències de colors clars.

I als 3 anys hi ha la distinció de formes fonamentals (copiar una rodona); la distinció de mides (gran, petit, nomenar un color) i coneix tres posicions (sobre, dins, sota).

LA OÏDA

Al néixer l'oïda està completament desenvolupada, el nen resen nascut percebeix i reacciona efectivament a estímuls sonors.
Entre el tercer i quart mes, quan sent un soroll, gira el cap en la direcció d'on provenia ( Comença la localització auditiva)
Al cinqué mes pot distingir la veu dels familiars i progressivament distingira les persones per la veu.
Entre el dos-tres anys el nen ja es capaç de reconéixer una cançó, el so d'alguns animals i fins i tot reproduir alguna melodía.


EL TACTE

És precisament el sentit del tacte el que té un màxim desenvolupament en el recent nascut.

L’Infant necessita manipular, explorar lliurement els objectes, es per això que es important que li deixem ficar-se coses a la boca, ja que a partir d’aquí coneixerà l’entorn i sabrà distingir entre les qualitats agradables i desagradablesLa sensibilitat tàctil està particularment en el palmell de les mans i peus i en la cara, però fins als vuit o deu mesos l'exerceixen amb la boca.

                                   

El resen nascut és més sensible al fred que al calor.La reacció davant les pesigolles apareix cap als nou mesos,i encara no te el reflexe de rascat,fins als divuit mesos no es capaç de rascarse amb els dits quan li pica alguna part del cos.

La sensibilitat al dolor també està desenvolupada en el resen nascut, encara que fins als dos anys no es capaç de localitzar el punt de on li prové el dolor.


EL GUST
Els receptors gustatius en un recent nascut estan molt repartits.

El lactant reacciona a diversos sabors i els que aprecia amb major facilitat son el dolç i l'àcid.

A més a més, les substàncies salades, amargues i àcides provoquen ganyotes, retiradas de llengua, etc mentres que les substàncies dolçes provoquen moviments de succió.
A partir del tercer- quart mes, l'infant es capaç de ficar-se objectes a la boca desenvolupant, d'aquesta manera, la coordinació óculo-manual i treballant tres del cinc sentit: gust, vista i tacte.És molt important que dese molt petits tinguin contacte amb materiales diversos como poden ser la fusta, el metall, teles,... per conèixer les qualitats dels objectes mitjançant el gust I poder estimular aquest sentit.L'OLFACTE

El sentit de l'olfacte en el recent nascut és el menys desenvolupat, aquest està poc estudiat evolutivament degut a la difícil apreciació.
Aquest sentit és fonamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional del nen.
El nado aprèn a reconèixer l'olor de la seva mare.
A més, localitza la font olfactiva de manera innata durant els primers dies de vida. Reacciona amb canvis de respiració, moviments motors, etc. a olors desagradables o olors intenses.

viernes, 19 de noviembre de 2010

Actividad Nº 2 ( UF 2) . El Desarrollo Sensorial. INDIVIDUAL

LA VISTA

 Un recién nacido tiene un campo de visión muy limitado, el cual es de unos 20-25 cm. A partir de esta distancia, el pequeño ve borroso.
A finales del primer mes de vida empieza a fijar la mirada y a finales del primer trimestre es capaz de seguir un objeto en movimiento dentro de su campo visual. Además, a partir del tercer mes, también empieza a distinguir objetos de diferentes colores.
A partir del cuarto/quinto mes, demuestra preferencia por los objetos de colores vivos y brillantes.
A partir de los 3 años empieza a conocer el nombre de 3-4 colores.
Un dato curioso son los movimientos de parpadeo los cuales, durante la primera infancia son de 1 a 3 parpadeos por minuto y progresivamente, éstos, aumentan hasta alcanzar, entre los 15-21 años, su punto más álgido con 19 parpadeos por minuto y así ir disminuyendo en la edad adulta.EL OÍDO

El proceso de maduración se inicia en el nacimiento. El recién nacido ya percibe los estímulos sonoros y reacciona a ellos.
Entre los 3-4 meses al oír un sonido ya gira la cabeza hacia la dirección de donde proviene éste lo que significa que en esta etapa empieza la localización auditiva en el espacio.
A los 5 meses ya distingue la voz de los familiares.
Entre los 2-3 años es capaz de reconocer una canción, distinguir el sonido de algún animal e incluso de reproducir melodías.
EL TACTO

Es el sentido que tiene un máximo desarrollo en el recién nacido.
El recién nacido todavía no tiene el reflejo del rascado. Este reflejo aparece a los dos meses y a partir de los dieciocho meses es capaz de reaccionar al picor con rascado mediante sus propios
dedos.
Por otro lado, la reacción del cosquilleo no aparece hasta los nueve meses.
Lo que si que tiene desarrollado al nacer es la sensibilidad al dolor aunque de manera global pues no es hasta los dos años cuando sabe localizar el punto doloroso de su cuerpo. Otro aspecto que tiene desarrollado al nacer es la sensibilidad al calor y al frío aunque se muestra más sensible al frío.
La sensibilidad táctil la tiene desarrollada en la palma de las manos, en la planta de los pies y en la cara.
Desde muy pequeños son capaces de coger objetos y llevárselos a la boca. De esta manera, conocen los objetos y distinguir cualidades agradables o desagradables de los objetos que manipulan.

EL GUSTO

El lactante reacciona a diversos sabores y los que aprecia con más facilidad son el dulce y el ácido.
Las sustancias amargas, saladas y ácidas provocan muecas, retiradas de la lengua, náuseas, etc mientras que las sustancias dulces provocan movimientos de succión.
A partir de los 3-4 meses, es capaz de ponerse objetos en la boca desarrollando, así, la coordinación óculo - manual y, de este modo, ejercita el sentido del gusto, la vista y el tacto.
Es importante que desde muy pequeños entren en contacto con materiales como madera, metal, tela para conocer, a través del gusto, las cualidades de los objetos y poder estimular este sentido.

EL OLFATO

Este sentido es fundamental para la alimentación, la supervivencia, el desarrollo intelectual y emocional del niño sin embargo, es el menos desarrollado en un recién nacido y es el más difícil de apreciar.
El niño aprende a reconocer el olor de su madre.
Además, reacciona a olores desagradables o intensos y muestra preferencia por los olores suaves y naturales.


martes, 9 de noviembre de 2010

Actividad Nº 1 (U.F 5) . DEFINICIÓN Y CLASES DE PSICOMOTRICIDAD. GRUPO

PSICOMOTRICIDAD

Es una técnica que se lleva a cabo mediante un conjunto de actividades dirigidas tanto a adultos como a niños para trabajar todo movimiento que no sea un acto reflejo con la intención de conocer el propio cuerpo, aprender a controlarlo (relación cuerpo-mente) y desarrollar, de este modo, un buen movimiento corporal.
En educación Infantil, la psicomotricidad, es muy importante porque con ella podemos educar, estimular y prevenir problemas futuros ya que ofrece elementos materiales para que el niño descubra su propio cuerpo y sus posibilidades motrices, cognitivas y socio-afectivas y, de este modo, el niño va desarrollando su identidad y su autonomía personal.


PSICOMOTRICIDA RELACIONAL

Modelo de psicomotricidad en la que el psicomotricista hace una propuesta de espacios y materiales dirigida al desarrollo del cuerpo de forma global y libre por parte del niño con la intención de que éste entre en contacto con los otros es decir, se relacione con los demás, a través de su cuerpo trabajando la actividad sensoriomotriz, el juego simbólico y representativo de manera que pueda expresar sus estados de ánimo, vivencias y deseos.
PSICOMOTRICIDAD INSTRUMENTAL

Modelo de psicomotricidad que se realiza con una sesión dirigida por el psicomotricista donde el cuerpo es entendido como un instrumento el cual hay que aprender a utilizar y para ello se establece una serie de actividades con la intención de trabajar una parte del cuerpo en concreto en esa sesión.


Vídeo de psicomotricidad instrumental

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Actividad Nº 1. DEFINICIÓN Y CLASES DE PSICOMOTRICIDAD UF5. INDIVIDUAL

PSICOMOTRICIDAD: Es una herramienta que se utiliza, tanto en adultos como en niños, para conocer el propio cuerpo, aprender a controlarlo (relación cuerpo- mente) y desarrollar un buen movimiento corporal.PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL:  La técnica de esta psicomotricidad consiste en realizar actividades dirigidas al desarrollo del cuerpo de forma global de manera libre por parte del niño es decir, el educador no estipula ningún modelo de actividad en concreto, sino que da total libertad de movimiento y realización al niño.

PSICMOTRICIDAD INSTRUMENTAL: En esta psicomotricidad, la técnica que utiliza el educador es la de establecer una serie de actividades con la intención de trabajar una parte del cuerpo en concreto.